Skip to main content

Methode

In de Waalse – en Europese – landbouw vormen de mechanisatiekosten momenteel een zeer belangrijk aandeel in de kostprijs van landbouwproducten.

Exploitatiekosten gerationaliseerd.

Om de concurrentiekracht van de Belgische landbouw te verbeteren moeten de exploitatiekosten gerationaliseerd worden en dus dient men ook voor landbouwmaterieel onverbiddelijke keuzes te maken.

Die keuzes hebben niet alleen te maken met louter technische criteria: ook de rendabiliteit van de investering moet absoluut worden geanalyseerd . Daarom publiceert de eenheid ‘machines en landbouwinfrastructuur' van het Centre wallon de recherches agronomiques al vele jaren haar  (Gids voor prestaties en kosten van landbouwmachines). Dit naslagwerk geeft voor heel wat courant landbouwmaterieel de kostprijs, gebaseerd op de intensiteit waarmee men het gebruikt.

Door de technologische evolutie en de veranderende economische parameters (prijs van het staal, van brandstoffen,…) moeten de databanken steeds vaker worden aangepast.

Nu is deze dienst dus online toegankelijk via het internet.

Dankzij deze onlinedienst kunt u de gemiddelde gebruikskosten van landbouwmaterieel evalueren vóór u het aanschaft en op die manier dus een beeld krijgen van de rendabiliteit. Het gaat hierbij absoluut niet om boekhoudkundige software

De gebruikskosten bestaan uit

  • Vaste kosten : afschrijving van de machine, kapitaalinterest en taksen/verzekeringspremies
  • Variabele kosten : onderhoudskosten, herstellingskosten en verbruik.
  • Aan deze elementen moeten eventueel nog de arbeidskosten worden toegevoegd.

De parameters die standaard aan de gebruiker worden voorgesteld zijn gebaseerd op gegevens die werden verzameld bij professionals en landbouwers op de Belgische markt. Het gaat bijgevolg om gemiddelde waarden die gelden voor de aankoop van nieuw materieel . Toch kunt u deze parameters als gebruiker ook zelf wijzigen om de berekening af te stemmen op uw specifieke situatie.

Toch kunt u deze parameters als gebruiker ook zelf wijzigen om de berekening af te stemmen op uw specifieke situatie

Vaste kosten

De afschrijving geeft de ontwaarding van de machine in de loop der jaren weer. De economische afschrijving is het bedrag dat men moet sparen om het geïnvesteerde kapitaal opnieuw samen te stellen op het einde van de technische levensduur van het materieel. De berekende afschrijving is lineair houdt rekening met de aankoop- en wederverkoopwaarde van de machine, het actualisatiepercentage en de duur van de afschrijving, die afhangt van het jaarlijks gebruik van de machine.

De aankoopwaarde (taksenvrij en zonder vervanging)

De voorgestelde aankoopprijs is een gemiddelde van de prijzen die de verschillende leveranciers op de markt hanteren. De gebruiker kan echter zelf een andere aankoopwaarde invoeren, bijvoorbeeld om rekening te houden met betere of minder voordelige voorwaarden die hij kan krijgen

Het actualisatiepercentage

is een combinatie van twee effecten: de daling van de geldwaarde en de technische vooruitgang die leidt tot waardeverlaging van machines. Dankzij dit percentage kan men de wederverkoopwaarde actualiseren op grond van de afschrijvingstermijn en de toename van de elementen die vereist zijn voor het onderhoud.

De afschrijvingstermijn

wordt berekend op grond van het jaarlijks gebruik van de machine, de technische levensduur en de economische verouderingstermijn. Hij zal langer zijn dan de financiële afschrijvingstermijn die de gebruiker hanteert

De wederverkoopwaarde

varieert sterk van machine tot machine, aangezien sommige merken of machines meer worden gezocht dan andere; ook de staat van de machines speelt uiteraard een rol. De gehanteerde wederverkoopwaarde is een percentage van de geactualiseerde aankoopprijs en ligt doorgaans tussen 10 en 20% van die prijs. Afhankelijk van de gekozen machine wordt aangegeven welk percentage van de aankoopprijs wordt gebruikt voor de wederverkoopwaarde (gebaseerd op enquêtes en op de analyse van de tweedehandsmarkt)

De jaarlijkse interestlast

staat voor het verlies aan financiële inkomsten indien men de aankoop verricht met eigen middelen (die daardoor niet belegd kunnen worden) of voor de werkelijk aan de bank betaalde interesten indien men voor de aankoop leent.De interestvoet is daarbij gebaseerd op de huidige wettelijke banktarieven

Taksen en verzekeringspremies

Voor de verzekeringslasten houden we rekening met de brandverzekering en de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.De opgegeven standaardwaarden zijn gebaseerd op enquêtes bij verzekeraars.

Variabele kosten

Kosten verbonden aan het verbruik (tractor en machines met eigen aandrijving).

Het verbruik krijgt men door het vermogen van de motor te vermenigvuldigen met de gebruiksgraad en met het gecorrigeerde specifieke verbruik op basis van die gebruiksgraad. In het geval van een tractor op zich is het gebruikspercentage van het motorvermogen een gemiddelde waarde voor het totale gebruik van die tractor over een jaar. Voor een machinecombinatie wordt het gebruikspercentage van het motorvermogen aangepast in functie van de gebruikte machine. Op die manier krijgt men het verbruik in liter/uur.

Ten slotte worden de verbruikskosten berekend door de brandstofprijs in te brengen.

Onderhoudskosten . Deze post omvat het geheel van voorzienbare kosten die men aan de machine zal hebben. Ze worden berekend op grond van het gebruikelijke onderhoud zoals aanbevolen door de fabrikanten en van de reële onderhoudskosten waarmee gebruikers in de praktijk te maken krijgen. Ze vormen een percentage van de geactualiseerde aankoopprijs. De onderhoudskosten worden geactualiseerd.

Herstellingskosten . Deze post omvat het geheel van onvoorzienbare kosten die men aan de machine zal hebben. Ze worden berekend op grond van enquêtes bij gebruikers en vertegenwoordigen een percentage van de geactualiseerde aankoopprijs. De herstellingskosten worden geactualiseerd.

In één oogopslag is het mogelijk vooraf de gebruikskosten te kennen van een maaidorser van 330 pk met 6 schudders, maar ook te zien hoe die kosten over het geheel verspreid zijn

  Brandstof verbruik Rentretien et réparation Heffingen en verzekering Kapitaalsrente Afschrijving
  11 Euros/ha 32 Euros/ha 4 Euros/ha 33 Euros/ha 61.80 Euros/ha

Totale gebruikskosten

Uiteindelijk omvat de voorberekening van de jaarlijkse gebruikskosten voor een machine de som van vaste en variabele kosten. Om de kostprijs per eenheid (uur, hectare, vracht,…) te kennen wordt die som gedeeld door het jaarlijks gebruik van de machine, uitgedrukt in die eenheid.

Voor de totale kosten van een combinatie van een tractor met één of twee machines moet men aan de gebruikskosten van de tractor, omgezet in €/eenheid, de gebruikskosten van de machine(s) in €/eenheid toevoegen, evenals eventueel de arbeidskosten voor de besturing, omgezet in €/eenheid.

Door de voorgestelde standaardparameters te wijzigen past u de berekening aan uw situatie aan. Ook kunt u nagaan welke weerslag de wijziging van een parameter op de gebruikskosten heeft.

De methode is niet bestemd om de gebruikskosten van tweedehandsmaterieel te bepalen. Voor dat soort oefening raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met het Département Génie rural om een berekening te maken

De berekeningsresultaten zijn niet bruikbaar voor de boekhouding.

  • En modifiant les paramètres par défaut proposés, vous adaptez le calcul à votre situation !
  • Il vous est également possible d'évaluer l'impact de la modification d'un paramètre sur les coûts.